Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti uređuje se svrha i način obrade podataka o ličnosti koje Moraž Smart Handmades, kao rukovalac prikuplja od korisnika sajta: www.mymoraz.com (u daljem tekstu: sajt). Navedeni podaci prikupljaju se i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu: GDPR).

Politika privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

Značenje izraza

U skladu sa ZZPL – om sledeći izrazi imaju sledeća značenja:

„podatak o ličnosti“ (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

„obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

„obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

„pseudonimizacija“ je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.

Rukovalac

Za obradu ličnih podataka korisnika sajta (u daljem tekstu: korisnici) kao rukovalac odgovora:

Firma (pun naziv): Moraž Smart Handmades
Poreski identifikacioni broj (PIB): 112881136
Šifra delatnosti: 5621
Sedište firme (ulica i broj, mesto): Steve Todorovića 12, 11030 Beograd, Republika Srbija
Broj telefona direkcije: +381 11 354 4346
e-mail adresa: info@mymoraz.com (u daljem tekstu: Moraž Smart Handmades).

Vrste ličnih podataka

Moraž Smart Handmades rukovodi obradom onih ličnih podataka, koje mu korisnici daju prilikom posete sajtu. U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti u pitanju obuhvataju sledeće lične podatke: ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, podatke o adresi stanovanja (gradu, poštanskom broju, ulici i broju), pol i podatke o kupovinama (plaćanju, kupljenim proizvodima, narudžbinama, povraćajima proizvoda i sl.).

Po pravilu Moraž Smart Handmades prikuplja samo one podatke koje joj korisnici dobrovoljno daju i koji su nužni za ostvarivanje svrhe konkretne obrade.

Izuzetak mogu predstavljati podaci koji su prikupljeni pomoću „kolačića” i drugih tehnologija praćenja.

Moraž Smart Handmades prikuplja i obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:

 • upravljanja nalozima registrovanih korisnika sajta;
 • izvršenja kupoprodajnih ugovora;
 • rešavanja zahteva kupaca (za: zamenu proizvoda, odustanak od kupoprodajnog ugovora, reklamaciju);
 • sprovođenja programa lojalnosti;
 • slanja newsletter-a (periodičnih email, sms i viber poruka) korisnicima koji su izrazili želju da ih primaju o temama iz opsega njihovih interesovanja;
 • pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana Moraž Smart Handmades;
 • personalizacije iskustva korisnika;
 • unapređenja sajta – prilagođavanja njegovog sadržaja potrebama korisnika;
 • realizacije promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru sajta;
 • rešavanja molbi, pitanja i/ili drugih zahteva korisnika i
 • unapređenja usluga Moraž Smart Handmades.

Korisnik koji Moraž Smart Handmades poveri lične podatke trećih lica jemči da su ta treća lica upoznata sa tim da će njihovi lični podaci biti predmet obrade i da su saglasna sa svrhom i načinom te obrade.

Pravni osnov obrade ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu ličnih podataka korisnika može da bude njihov pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno tražene usluge, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu ličnih podataka korisnika i/ili legitimni (opravdani) interesi Moraž Smart Handmades (obrada kao što je ona u cilju: upravljanja i održavanja ugovornog odnosa, odgovaranja na posebne zahteve, traženja povratnih informacija od korisnika u cilju poboljšanja sajta i proizvoda, kao i u cilju preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi korisnika i njihova osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Legitimni interes Moraž Smart Handmades podrazumeva one slučajeve prikupljanja i obrade, koje korisnik zainteresovan za proizvode Moraž Smart Handmades može u redovnom toku stvari da očekuje, kao i one kada je obrada nužna bez izričitog pristanka korisnika.

Moraž Smart Handmades će uvek nastojati da za obradu podataka o ličnosti pribavi pristanak korisnika, a rukovodiće se legitimnim interesom samo onda kada je to nužno i u interesu korisnika.

Podaci o ličnosti kao što su: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, podaci o adresi stanovanja i pol prikupljeni prilikom kreiranja korisničkih naloga na sajtu obrađuju se na osnovu pristanka korisnika i/ili legitimnog interesa Moraž Smart Handmades. Prilikom kreiranja naloga na sajtu obrada podataka korisnika je nužna u svrhu upravljanja njihovom registracijom. Tada, rukovodeći se svojim legitmnim interesom, Moraž Smart Handmades može obrađivati lične podatke korisnika smatrajući da je korisnik registracijom odnosno korišćenjem sajta izrazio interesovanje za dalje ponude i u tom smsilu može sačuvati listu proizvoda za koje je korisnik izrazio interesovanje ili koje je kupio.

Podatke kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, podaci o adresi stanovanja i broj računa koje prikupljamo u sledeće svrhe: izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode kupljene preko sajta, realizacije odustanka od kuproprodajnog ugovora, zamenu proizvoda i rešavanja reklamacija na kupljene proizvode Moraž Smart Handmades obrađuje na osnovu važećih zakona u cilju ispunjenja svojih zakonskih obaveza.

Lični podaci korisnika prikupljeni u svrhu odgovaranja na njihova pitanja/zahteve kao što su: ime i prezime, telefon i e-mail adresa obrađuju se na osnovu pristanka korisnika u svakom slučaju njihovog obraćanja Moraž Smart Handmades, a kako bi se korisniku na odgovarjući način izašlo u susret.

Moraž Smart Handmades traži pristanak za obradu ličnih podataka korisnika  pre nego što počne da im šalje newsletter-e. U slučaju da korisnik izrazi želju da prima newsletter-e Moraž Smart Handmades od njega prikuplja podatke kao što su: e-mail adresa, adresa stanovanja i broj telefona. Korisnik može da prestane da prima newsletter-e izborom opcije – odjavi se koja se nalazi u svakoj poruci koju je primio nakon čega mu Moraž Smart Handmades neće više slati poruke takve sadržine niti će po tom osnovu obrađivati njegove lične podatke.

Moraž Smart Handmades može da sačuva podatke i onog korisnika koji je opozvao pristanak isključivo u svrhu dokazivanja da je obrada pre opozivanja njegovog pristanka bila izvršena u skladu sa zakonom.

Rok čuvanja ličnih podataka

Moraž Smart Handmades čuva lične podatke korisnika samo onoliko dugo koliko je to potrebno da se ostvari svrha konkretne obrade, odnosno:

 • lični podaci koji se obrađuju u svrhu upravljanja nalogom korisnika sajta čuvaju se za sve vreme za koje je korisnik registrovan na sajtu;
 • lični podaci koji se obrađuju u cilju izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje je korisnik kupio čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari kupoprodaja, uključujući i vreme potrebno da se postupi po zahtevima za odustanak od kupoprodajnog ugovora odnosno za zamenu artikala, osim u slučaju izričitog zahteva korisnika da se podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova u kom slučaju će oni biti pseudonimizirani;
 • lični podaci koji se obrađuju u svrhu postupanja po izjavljenim reklamacijama čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se reklamacija reši;
 • prilikom obraćanja korisnika Moraž Smart Handmades lični podaci se čuvaju u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok korisnik ne zatraži njihovo brisanje;
 • lični podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newsletter-a, podsetnika u cilju obaveštavanja ili direktnog oglašavanja Moraž Smart Handmades zadržava sve dok se korisnik ne odjavi  odnosno dok ne opozove svoj prisatnak

Lične podatke korisnika Moraž Smart Handmades može da čuva i nakon proteka napred navedenih rokova čuvanja u sledeće svrhe: izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava Moraž Smart Handmades (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

Moraž Smart Handmades će sve lične podatke korisnika koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje ili pseudinimizirati.

Ko ima pristup ličnim podacima

U zavisnosti od svrhe obrade ličnih podataka korisnika određenih ovom politikom i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja lični podaci korisnika su dostupni zaposlenima u Moraž Smart Handmades, njenim honorarnim saradnicima, partnerima koji učestvuju u sprovođenju programa lojalnosti i pouzdanim trećim licima koja Moraž Smart Handmades pružaju usluge u vezi sa obavljanjem njene delatnosti, kao što su:

 • maketinške agencije;
 • IT agencije odnosno lica koja pružaju pomoć Moraž Smart Handmades u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija i
 • lica koja Moraž Smart Handmades pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi navedeni primaoci su obavezni da usklade svoje poslovanje sa ZZPL-om i/ili GDPR-om odnosno da preduzmu sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili lične podatke korisnika. U slučajevima kada je Moraž Smart Handmades rukovalac ličnih podataka, a njihovu obradu po njenom nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, ugovorne strane su u obavezi da zaključe poseban ugovor o zaštiti podataka o ličnosti kojim se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti. Zaštita ličnih podataka korisnika od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju pruža Moraž Smart Handmades.

Lični podaci korisnika mogu biti otkriveni i državnim organima kada je Moraž Smart Handmades na to obavezana zakonom ili u cilju zaštite svojih prava i interesa i prava korisnika kao kupaca.

Podaci koje kontrolišu treće strane 

Sajt može da sadrži veze koje vode do drugih internet sajtova, kao i predmete ili elemente koje kontroliše treća strana.

Primer su „plug-ins“ koje mogu da povežu sajt sa društvenim mrežama poput Facebooka i koji se obično prepoznaju na osnovu logotipa odgovarajuće društvene mreže. Izborom logotipa  društvene mreže na našem sajtu, možete pokrenuti proces slanja određenih podataka, kao što su: korisnički ID, informacije o sajtu, datum i vreme posete sajtu i druge informacije u vezi sa pretraživačem društvenoj mreži u pitanju. Takve informacije će biti obrađene na društvenim mrežama, čiji su vlasnici i kojima upravljaju treće strane, u skladu sa njihovim politikama privatnosti.

Moraž Smart Handmades nema pristup ni kontrolu nad elementima, predmetima, kolačićima i drugim tehnologijama za praćenje kojima upravljaju treće strane. U cilju sopstvene bezbednosti korisnik bi trebalo da se upozna sa politikom privatnosti internet sajta treće strane kojima pristupa sa sajta kako bi se upoznao sa uslovima primenjljivim na konkretnu obradu podataka o ličnosti, imajući u vidu da se ova politika odnosi samo na sajt.

Zaštita ličnih podataka prilikom plaćanja platnim karticama

Moraž Smart Handmades za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL, koja vodi računa o kodiranju svih informacija poslatih porudžbenicom. U slučaju da korisnik izabere plaćanje platnom karticom podaci o platnoj kartici koje korisnik unese u kodiranom se obliku prenose iz korisnikovog kompjutera neposredno u autorizacioni server banke.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, tako da se kompletan proces naplate obavlja na internet stranicama banke.

Provera podataka vrši se direktno između kupca i banke Banca Intesa ad Beograd. Podaci o platnoj kartici nisu ni u jednom trenutku tokom transakcije dostupni sistemu Moraž Smart Handmades.

Plaćanje svih porudžbenica u Republici Srbiji se vrši u dinarima (RSD). Ukoliko se korisnik opredeli za plaćanje platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju platne kartice korisnika, već konvertovan iznos će se konvertovati u lokalnu valutu korisnika, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Cena navedena na sajtu u dinarima je fiksna, međutim zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste kada se ona prevede u lokalne valute izdavalaca bankarskih kartica ili kada se uporedi cena u verima na sajtu sa cenom u evrima koja je primenjena u postupku naplate, tj konverzije evra u dinare.

Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima 

Moraž Smart Handmades se obavezuje da će čuvati lične podatke korisnika kao poverljive i da će im omogućiti da ostvare prava koja imaju u skladu sa ZZPL-om i GDPR-om.

Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:

 • pravo pristupa (korisnik ima pravo da dobije jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, a takođe ima pravo da traži kopiju ličnih podataka koji se obrađuju);
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (korisnik ima pravo da zahteva ispravku ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (korisnik ima pravo da traži da se njegovi lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Moraž Smart Handmades zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
 • pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno Moraž Smart Handmades ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kom trenutku i
 • pravo na prenosivost ličnih podataka (korisnik ima pravo preuzimanja ličnih podataka iz baze Moraž Smart Handmades radi prenosa u drugu bazu podataka).

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Politiku privatnosti pročita prilikom pristupanja sajtu. Korišćenjem sajta, podrazumeva se da je korisnik saglasan sa uslovima ove politike. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa sajtu.

Izmene Politike privatnosti

Moraž Smart Handmades zadržava pravo da izmeni Politiku privatnosti s tim što će datum izmene biti naznačen na kraju Politike privatnosti. Obaveštenje o izmenama se ne šalje korisnicima. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju sticanja svesti o mogućim izmenama, preporučuje se periodična poseta ovoj stranici i pregled Politike privatnosti. Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na sajtu nakon ovih izmena, smatra se da ih je prihvatio i da je saglasan sa njima.

Vaš Moraž Smart Handmades!